Områdesinformation

Områdets totala yta är ca 48 hektar stort och består av 96 fastigheter med tomtstorlekar på ca 2000 - 3000 m2. Av områdets totala yta utgör ungefär hälften allmänning vilket gör området unikt och ger en känsla av lummig ostördhet.

Förutom grönområden finns gemensamma båtbryggor samt båtramp, badplats, festplats, bastu, fotbollsplan, boulebana och pingisbord.

Samtliga fastighetsägare på dessa 96 fastigheter ingår i föreningen och dessa äger gemensamt föreningens allmänna ytor, byggnader och anläggningar i området. Detta medför att föreningens medlemmar har ett ansvar för att dessa sköts och inte blir eftersatta.

Vattenförsörjning

Inom området finns två vattenanläggningar. En anläggning för Fiskgjusestigen (tomterna 1-8), samt en anläggning för övriga området (tomter 9-96). Till samtliga fastigheter finns vattenledning med anslutning till pumpanläggning för sommarvatten dragen. Tappkranar finns vid tomtgräns.

Vattnets kvalitet kontrolleras regelbundet av föreningen i enlighet med myndighetskrav, dock alltid minst en gång per år.

Sommarvattnet släpps vanligtvis på i slutet av april, och stängs av i slutet av oktober. Datum för detta annonseras på hemsidan och på anslagstavlor.

Utöver sommarvatten finns ett tappställe för vintervatten vid Rödhakestigen samt fyra olika vintervattenledningar anslutna till vattenanläggningen. Dessa fyra vintervattenledningar ägs och sköts av respektive vintervattenförening och förvaltas inte av föreningen. Idag är 48 fastigheter anslutna till vintervatten.

Föreningen ansvarar för drift och underhåll av föreningens anläggningar för framtagande och distribution av vatten ut till ledningsnäten, t.ex. brunnar, pumpar, pumphus och cisterner, samt för drift och underhåll av sommarvattenledningsnätet fram till och med serviskran vid tomtgräns.

Som fastighetsägare ansvarar du för underhåll och regelbunden läckagekontroll av anslutningsledningar samt tillhörande kopplingar från serviskran vid tomtgräns till egna tappställen. Fastighetsägare ska hålla ledningar och kopplingar i sådant skick så att läckage undviks i största möjliga mån.

Det åligger varje medlem att, till styrelsen eller vattenkommittén, snarast rapportera läckage eller andra fel på vattenanläggningen, oavsett var de upptäcks.

Medlem förpliktar sig att endast använda vattnet för normalt hushållsbruk. Med normalt hushållsbruk avses inte biltvätt, fyllning av pooler eller bevattning. Vid vattenbrist får vatten endast användas sparsamt.

Vattnet i sommarvattenledningarna kopplas på sista veckan i april och kopplas bort sista veckan i oktober. Avvikelser kan dock göras om frysrisk föreligger beroende på klimat och temperatur.

Om det skulle uppstå problem, dvs. att vattnet inte fungerar i din fastighet så ska följande göras innan du kontaktar vattengruppen:

- Kontrollera dina egna vattenledningar, finns vatten i tappstället utanför tomten?
- Kontrollera med grannarna om de har liknande problem.
- Kontrollera om det kommer vatten från kranen utanpå pumphuset.

Kontakta därefter vattengruppen (vatten@rorviksudde.se) om felet inte ligger i din fastighet. De kontrollerar då vad som hänt och försöker avhjälpa felet om det är av sådan art, annars kontaktas entreprenör som åker ut och gör kontroll och eventuell reparation.

Om det visar sig att felet ligger på/i er fastighet eller i de privata vintervattenledningarna, kommer föreningen att debitera er för entreprenörens kostnader. Tänk på att ansvaret för vintervattenledningarna ligger på de lokala ”vintervattenföreningarna” - Föreningen Rörviks Udde ansvarar endast för sommarvattnet samt att vatten ska finnas till vintervattenledningarna! Om du inte vet vilken vattenförening du tillhör så prata med dina närmaste grannar eller se anslagen karta på anslagstavlan där de olika vintervattenföreningarna finns markerade.

Vid planerat arbete med avstängningsventiler vid tomt på vintervattenledningar som medför/riskerar att medföra avstängning av vintervattenledning så ska föreningens utsedde entreprenör användas. Kontakta vattengruppen för aktuella kontaktuppgifter till entreprenören.

Vägar

Föreningen ombesörjer att vägar i området sköts. Under vår/försommaren ses vägarna över; vissa år lutas vägarna av för dammbindning, ibland erfordras större underhåll som skrapning och grusning. Vintertid snöröjs vägarna till veckosluten om behov finns. Detta utförs av inhyrd entreprenör.

Vi håller alltid hastighetsbegränsningarna, max 25 km/h (20 km/h på Fiskgjusestigen) eftersom många barn rör sig i området. Sedan 2020 har vi även farthinder på väl valda platser i området.

Vägområde, dikesrenar och vägdiken i anslutning till tomtgräns ska löpande hållas rent från sly av respektive tomtägare. Har träd ändå etablerat sig så får de tas bort men Grönområdesansvarig ska kontaktas innan.

Badplatser

Inom området finns två badplatser. Den stora badplatsen ligger vid Bagghusfjärden och består av sandstrand med intilliggande gräsmatta. På badplatsen finns två bryggor samt en flytbrygga. Dessa bryggor dras upp på land på hösten, för att sedan när sommaren nalkas läggas i vattnet igen. Detta görs med gemensamma krafter av föreningens medlemmar. ”Badplatsansvarig” annonserar tidpunkt för detta på anslagstavlan och även på hemsidan

Den andra badplatsen är belägen vid platsen för gamla ångbåtsbryggan. Badplatsen har en liten sandstrand med en gammal lada som kan användas för omklädning.

Allmänningar och grönområden

Den av fastighetsägare gemensamt ägda omkringliggande skogen och marken, behöver skötas. Varje höst är två lördagar avsatta för detta, då vi med gemensamma krafter hjälps åt att röja sly och se till att området hålls i bra skick. Aktuella röjdagar beslutas på årsmötet, annonseras på anslagstavlorna och hemsidan. Dessa dagar skall göra området ännu trevligare men ger också möjlighet till social samvaro. Efter avslutat arbete träffas vi på festplatsen för att avnjuta lite korv och öl/läsk. Man väljer en av dagarna för sitt deltagande. Grönområdesansvarig fördelar ut vilka områden som är i mest behov.

Här ser vi gärna att så många som möjligt hjälper till, om vi inte klarar av detta i egen regi, måste det läggas ut på entreprenad med ökade avgifter för fastighetsägarna. En grönområdesavgift debiteras på medlemsfakturan varje år, och för deltagande fastighet dras avgiften av på nästa årsavgiftsfaktura. Stora arbeten såsom trädfällning och liknande sköts av grönområdesansvarig tillsammans med entreprenör.

Observera att inga träd får fällas utanför tomter utan att grönområdesansvarig tillfrågas och ger sitt godkännande.

Festplatsen

är en plats där det kan förekomma massor av olika aktiviteter sommartid. Den största är naturligtvis midsommarfirandet som har varit en årlig tradition sedan föreningen bildades. Stångresning, dans runt midsommarstången, lotterier, fiskdamm, lövade vagnar som hämtar upp barnen i området. På kvällen spelas det upp till dans på vår egen dansbana. Har vi inte levande musik så tar vi fram musikanläggningen. När kvällen/natten tar slut beror på de närvarande. Ansvariga för att anordna midsommarfirandet fördelas varje år mellan ett antal tomter, ca 16 st. i rullande ordning. Föreningen har även firat 10-, 20-, 30-, 40- och 50-årsjubileum med festligheter.

Varje år hålls också "Rörviksmästerskapen i Boule", ett uppskattat event, där vinnarna får namnen för evigt ingraverade på vandringspokalen som de får behålla under ett år. Under detta evenemang tänds även grillarna för medhavd förtäring.

Efter den årliga båtutflykten med båtklubben kan vi även träffas på eftermiddagen för en grillkväll, om vädret tillåter.

Båtplatser

Föreningen disponerar för närvarande två bryggområden, och båda anläggningarna är försedda med låsta grindar. Samtliga som erhållit bryggplats får kvittera ut en nyckel. Bryggor och båtplatser ägs av föreningen, men har egen budget för intäkter och inköp och sköts av ”bryggansvariga” vilka utses på årsmöte. En årlig avgift erläggs när man fått tillgång till båtplats, avgiftens storlek beslutas på årsmöte. För att ansöka om tillgång till båtplats skall bryggansvarig kontaktas, batbryggor@rorviksudde.se (viss kö kan finnas).

För er som har fått båtplats, eller bara är intresserade av båtlivet,finns även en båtklubb där vi gärna ser er som medlem. Medlemmar i båtklubben får tidningen Båtliv hemskickad, samt att vissa försäkringsbolag ger rabatter på båtförsäkringen vid medlemskap. Båtklubben har även en årlig båtutflykt tillsammans. Se Båtklubbens sidor för mer information.

Bastu

Söder om Ångbåtsbryggan vid Lindersövägen ligger en flotte med en vedeldad bastu som sköts av en egen förening, Rörviks bastusällskap. För att ansöka om medlemskap och tillträde, kontakta bastusällskapet via bastu@rorviksudde.se. En inträdesavgift samt en årlig avgift tas ut.

Parkslide

På några tomter inom föreningen växer bestånd av parkslide.
Parkslide är en mycket invasiv växtart som måste bekämpas och hindras från spridning.
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att bekämpa invasiva arter på sin mark och det är mycket viktigt att man följer gällande direktiv och rekommendationer för bekämpning.
Rester av parkslide ska läggas i väl förslutna sopsäckar och får inte hanteras som vanligt växtavfall. Inför bortforsling behöver man kontrollera vilken återvinningscentral som tar emot parkslide.
Viktigt att ni läser informationen som finns på Naturvårdsverkets hemsida!

Postgång

Varje fastighet har en egen brevlåda vid någon av brevlådeplatserna ditt morgontidningen levereras om du så önskar. Post levereras till en gemensamhetsbrevlåda vid Lindersövägen ut mot ångbåtsbryggan. Brevlåda för avgående post finns vid vägen strax norr om Fiskgjusestigen.

Årsstämma

Varje vår (vanligtvis i maj) håller föreningen årsstämma, tid och plats anslås på anslagstavlor i området. samt på hemsidan, handlingar inför årsmöte distribueras via mail, i största möjliga utsträckning. Handlingar finns i utsatt tid även på hemsidan, och kan hämtas där, om ni aktiverat egen inloggning till hemsidan.