1980-1989: Ordförandekris och fester

1980
Curt Hjärne avgick och Tore Forsberg väljs till ny ordförande. Röjningsarbetet på grönområdena har i stort sett upphört. Beslutas om inköp av ytterligare bad- och båtbryggor. 14 medlemmar fick tillstånd att dra in vintervatten.
1981
Kris. Valberedningen har inget förslag till ordförande och kassör. Efter ajournering åtog sig Tore ett år till och Siv Svensson väljs till kassör.
1982
Arne Johansson, som då blivit pensionär, åtog sig på nytt ordförande-skapet. Intresset för Y-bommar vid båtbryggorna har undersökts. Ett 20-tal medlemmar är intresserade. De medlemmar som vill ha Y-bom-mar erlägger 1.500:- Förslaget är att föreningen skall äga bommarna och att de som betalar 1.500:- kompenseras med lägre avgift under 10 år. Konstruktionen blir föremål för olika meningar och tolkningar. På nytt avslogs ett förslag att ålägga de medlemmar som inte deltar i röjningen en straffavgift. Istället skall röjningsarbetet stimuleras genom inhyrning av röjningssågar.
1983
Flera ansökningar om att få anlägga vintervatten inkom till styrelsen så att antalet fritidshus med vintervatten blir 45. Noteras att föreningen nu har 58 båtplatser varav 23 försetts med Y-bom. Den tidigare båtbryggan vid vraket har ersatts av brygga längre in i viken.
1984
Föreningen firade 20-års jubileum med grillad kyckling, öl och vin. 165 vuxna och barn deltog. Byggandet av förvaringsbod vid dansbanan påbörjas. Styrelsen påminner om skyldigheten att ha godkända BDT-avlopp. Vattenprov har visat sämre kvalitet. Vattenreservoaren rengörs.
1985
På årsmötet påtalades dålig uppslutning vid iläggning av badbryggorna. Ett antal medlemmar började med odlingslotter på ängen vid dansbanan.
1986
Muskestrad byggdes genom frivilliga insatser av medlemmar. På Skogsvårdsstyrelsen anmodan upprättade föreningen en skogsvårdsplan. En del av våra ängar plöjdes upp.
1987
Föreningens mångårige ordförande Arne Johansson avlider. Gunnar Lindell valdes till ordförande. Dansbanan byggdes ut, bänkar och bord inköptes.
1988
Arbetet vid festplatsen slutfördes. El drogs fram till dansbanan och förvaringsboden. En musikanläggning inköptes. Vassröjning genomfördes i Rörviksfjärden under hösten. Jordkabel och pump vid stora pumphuset förstördes via åskväder.
1989
Vassröjning i viken genomfördes. Förslag om att ordna en badplats vid ångbåtsbryggan undersöktes men avslogs av bysamfälligheten. På årsmötet föreslogs att en tennisbana anläggs. Styrelsen förordade en badmintonbana.