1970-1979: Vattenproblem och 10-årsjubileum

1970
Årsmötet beslutade om en extra uttaxering på 100:- per tomt för att täcka kostnaderna för genomförda och planerade åtgärder i vattenfrågan.
Styrelsen klagade över bristande intresse från medlemmarna att rensa diken, vägrenar och grönområden.
1971
Inför all kritik om dålig tillgång av dricksvatten, påpekade styrelsen i brev till medlemmarna att om de regler vi godkänt för normal förbrukning följs, kommer vattnet täcka behovet. Men vi måste avstå från biltvätt, vattning med spridare etc.
1972
Plötsligt var vattentillgången ganska god den sommaren vilket möjligen påverkade att frågan om vintervatten aktualiseras för första gången. Styrelsen polisanmälde en medlem som otillåtet fällt träd på grönområde, vilket sedermera ledde till att denne dömdes att betala skadestånd. Styrelsen meddelade Katarina Församling att det gamla hopptornet borde nedmonteras eftersom det i sitt nuvarande tillstånd kan innebära en allvarlig risk för lekande barn.
1973
SL inrättade den nuvarande busslinjen och ersatte därmed den privata busstrafik som "Buss-Johan" bedrivit. Vattenfrågan aktualiserades på nytt. Nu måste nya grepp till. Orrje & Co Skandiakonsult som arbeta-de med vattenförsörjningen på flera platser i Roslagen engageras. Efter en geologisk undersökning konstateras att vattentillgången kring de gamla pumphålen på sikt var otillräcklig. De föreslog en geologisk undersökning på andra platser. Extra medlemsmöte anordnas under hösten. En extra uttaxering om 60:- beslutades. Efter den geologiska undersökningen föreslog konsultfirman borrning inom tre zoner.
1974
En extra uttaxering på 300:- per tomt beslutades av årsmötet. Extra medlemsmöte ordnades under sommaren. Provborrningar genomfördes där nya pumphuset nu ligger. På 75 meters djup fick man vatten, som dock visade sig vara bräckt. Nu föreslogs provborrning på 13 meters djup där man hade noterat vatten. Resultatet blev rikligt med vatten av tjänlig kvalitet. Rör läggs ner på frostfritt djup mellan den nya vattentäckten och den gamla reservoaren. Dansbanan byggs ut genom frivilliga insatser. Föreningen firar 10-årsjubileum vid barnkolonin med stor anslutning. Midsommarfesterna kompletterades fr o m detta år med kvällsfestligheter och levande musik. Arne Johansson avgick som ordförande och Curt Hjärne tillträdde.
1975
Efter ett par års uppehåll kallade styrelsen på nytt till röjningsdagar. Dålig uppslutning konstaterade styrelsen, bara "kända" ansikten. Under juli byggs nya pumphuset av medlemmar och den nya vattetäkten tas i bruk den 17 juli. En omklädningsbyggnad - skänkt av en medlem - sattes upp vid badplatsen.
Beträffande röjningen diskuterades att ta ut en straffavgift av de som inte ställde upp. Idén förkastades dock. Istället beslutades att dela in grönområdena i mindre områden med ansvariga röjningsmän. Båthuset vid ångbåtsbryggan rustas upp av frivilliga krafter och blir en samlingsplats för ungdomen.
1976
Båtbryggan vid kolonin får tre nya sektioner. Sillfest med dans anordnades under hösten vid kolonin.
1977
Noterades att den nya vattenanläggningen fungerade utan anmärkning. Målstolpar och nät kom upp på fotbollsplanen och en fotbollsmatch mellan ungdomar och veteraner genomfördes på midsommarafton.
1978
På årsmötet utsågs 16 ansvarsmän för åtta indelade röjningsområden. Varje område utrustades med karta och röjningssax. Ett initiativ som stannade på papperet i vissa områden och efter hand upphörde i sin helhet. En båtklubb bildades av initiativtagare Gustav Lindebergh som blev klubbens ordförande i tio år.
1979
En förfrågan ställdes till medlemmarna om eventuellt intresse för vintervatten. Årsmötet beslutade att gå vidare i denna fråga enär medlemsenkäten visar att visst intresse finns. Tillfrågad konsultbyrå konstaterade att vintervatten till respektive tomtgräns, för hela området skulle kosta omkring 500 Tkr. Extra möte ordnades under hösten. Vid mötet röstade 29 medlemmar för och 27 mot vintervatten. Detta betydde avslag, eftersom stadgarna föreskriver 2/3 majoritet.

Flera av de medlemmar, som var intresserade av vintervatten, hade emellertid upptäckt möjligheten att lösa denna fråga i mindre grupper. Eftersom den nya vattenledningen låg på frostfritt djup kunde man gå in på denna. Extramötet beslutade ge styrelsen fullmakt att bevilja enskild medlem tillstånd att på egen bekostnad inkoppla vintervatten från föreningens anläggning. Grillfest anordnades vid badplatsen under hösten.