1990-1993: Vatten och avlopp

1990
Vattenkvaliteten vållade stora bekymmer under året. Upprepade prov visade att det förekom coliforma bakterier i så hög grad att vattnet bedömdes som otjänligt för allmänt bruk. Cisternerna rengjordes och vissa andra åtgärder vidtogs, vilket ledde till en bättre kvalitet under året. Styrelsen påminde på nytt om att vi måste se till att vi har god avloppsrening och markinfiltration. För tredje året i rad genomfördes vassröjning.
1991
Fortfarande visade vattnet låg kvalitet. Nya badbryggor köptes in och badhytten snyggades upp.
1992
Gunnar Lindell avgick som ordförande och Bernt Sundberg valdes till ny. Mötet fick information om skogsbruksplanen. Mötet diskuterade på nytt straffavgift för de som inte medverkar vid röjning. Förslaget avslogs på nytt. Styrelsen fick uppdraget att undersöka möjligheten att få en bättre beläggning på våra vägar. Röjningsdagar genomfördes på nytt under hösten. Promenadstigen utefter stranden iordningställdes.
1993

På årsmötet påtalades att vägarna hyvlas och saltas dåligt, Mötet uppmanades till sparsamhet med vatten då grundvattennivån var låg. Beslut fattades om en ny båtramp till en beräknad kostnad av 40 000:-. Det rapporterades att vattnet nu visar bra kvalitet vid provtagning.

1998
Bernt Sundberg avslutar sin tredje mandatperiod och Britta Hidesten väljs till ny ordförande.