1964-1969: Nybyggaranda

1964
Den 4:e oktober 1964 bildades Föreningen Fritidsområdet Rörviks Udde vid ett möte i Elmsta. Torsten Forsström valdes till ordförande i avvaktan på föreningens första årsmöte. Stadgar för föreningen fastställdes.
1965
Föreningens första årsmöte hölls i april. Arne Johansson valdes till ordförande. Eftersom föreningen hade övertagit ansvaret för vägarna inom området beslutade mötet om en vägavgift på 30:- och en årsavgift på 25:-. Styrelsen rapporterade att en telefonkiosk tillkommit efter förhandlingar med Televerket och att man förhandlade med Katarina församling om upprustning av ångbåtsbryggan och hopptornet som var i bristfälligt skick.

1966
På årsmötet aktualiserades behovet av en ordnad badplats. Dessutom aktualiserades att vägarna inom området borde åsättas namn, att medlemmarna skulle samlas höst och vår för rensning av grönområdena samt att en gemensam bastu skulle byggas.

Styrelsen föreslog att en festkommitté skulle tillsättas. Kommitténs uppgifter skulle vara att bl a anordna snitslade promenad- och skidstråk, att anordna utflykter till de kulturrminnen som finns i området, samt att anordna midsommarfester och andra samlingar.

Mötet röstade för styrelsens förslag och Harry Eek blev sammankallande. Redan detta år ordnades den första midsommarfesten. Hopptorn och brygga reparerades. Tillgången på hushållsvatten var otillräcklig under sommarperioden.

1967
Årsmötet beslöt att försöka få mer vatten genom ytterligare ett pumphål och inköp av en ny pump. Ett 30-tal medlemmar mötte under hösten upp till en röjningsdag. Trots dåligt väder var deltagandet stort vid årets midsommarfestligheter.

1968
Vid årsmötet rapporterades att föreningen nu fått övertåteisehandlingar på vägar, vattenanläggning, bryggor samt grönområden efter långa förhandlingar med Firma Rörvikstomter. Eftersom vattentillgången fortfarande var otillräcklig trots ytterligare pumphål föreslog styrelsen att firman skulle bygga ut vattenreservoaren.

Beslutades att bygga ut föreningens båtbrygga samt att innehavare av båtplats har skyldighet att under tre timmar per år bidraga med arbetshjälp eller erlägga ytterligare 15:- i båtplatsavgift, Styrelsen inbjöd medlemmarna till några timmars arbete söndagen den 20 oktober 1968.samling vid badplatsen kl. 09.00. "Vi räknar med att arbeta fram till kl. 12.30. Klockan 11.00 gör vi ett avbrott och då bjuder föreningen på öl, korv och läsk. Ta med verktyg som yxa, såg, kratta, spade, spett och kärra och framförallt ett gott humör."

Så påbörjades iordningställandet av badplatsen vid Rörviksfjärden. Genom frivilligt arbete byggdes den första dansbanan.
1969
Vatten, vatten, vatten. Beslutade och genomförda åtgärder hade inte tryggat vattenförsörjningen. Framförallt drabbade vattenbristen de högst belägna tomterna. Grundvattennivån var låg i stora delar av Roslagen. Vid områdets exploatering hade man räknat med tappställen utefter vägarna. Det förhållande att allt fler dragit in vatten hade san-nolikt ökat förbrukningen, hävdade styrelsen.